Hac sınavı soru ve cevapları

2005 yılı hac sınav soru ve cevapları     

                                                                                          I. KUR’ÂN BİLGİLERİ

1. “Aksâmü’l-Kur’ân” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin
karşılığıdır?

a) Kur’ân’ın kıssaları b) Kur’ân’ın kısımları
c) Kur’ân’daki yeminler d) Kur’ân’ın sure sure ayrılması

2. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî surelerin tanımları ara-
sında yoktur?

a) Mekke’den bahseden sûreler
b) Mekke’de inen sûreler
c) Hicretten önce inen sureler
d) Mekkelilere hitap eden sûreler

3. Aşağıdaki tefsirlerden hangisi “rivayet metoduna”
göre yazılmıştır?

a) Kâdî Beydâvî’nin kaleme aldığı “Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-
Te’vîl”
b) İbn Kesîr’in kaleme aldığı “Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm”
c) Nesefî’nin kaleme aldığı “Medâriku’t-Tenzîn ve Hakâiku’t-
Te’vîl”
d) Hamdi Yazır’ın kaleme aldığı “Hak Dini Kur’ân Dili”
 

II. İTİKAD

4. Aşağıdakilerden hangisi imanın geçerli olmasının şart-
larından değildir?

a) İman esaslarını kalp ile tasdik etmek
b) İman edilen şeyler hakkında şüphe etmemek
c) Ergenlik çağına ulaşmak
d) İman edilmesi gereken esasların tamamına iman etmek

5. Aşağıdakilerden hangisi itikâdî mezheplerdendir?

a) Evzaî Mezhebî b) Malikî mezhebi
c) Hanefî Mezhebi d) Selefiyye Mezhebi

6. “Peygamberimiz (a.s.)’in Allah tarafından tebliğ edip
haber verdiği kesin olarak bilinen esas, hüküm ve haber-
lere……………..denir” cümlesini aşağıdakilerden han-
gisi doğru olarak tamamlar?

a) şeâir-i diniyye b) Zarûrât-ı diniyye
c) Ahkâm-ı İslamiyye d) Mebâdi-i fıkhıyye

7. Allah’ın eli, gözü, yüzü ve gelmesi gibi sıfatlar için
aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

a) Sübûtî sıfatlar b) Selbî sıfatlar

c) Tekvîni sıfatlar d) Haberî sıfatlar

8. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın selbî sıfatlarındandır?

a) Kıdem
b) Kudret
c) Hayat
d) Tekvin

9. Aşağıdakilerden hangisinin diğerleri ile anlam bağlan-
tısı yoktur?

a) İman
b) İtikad
c) İrtidat
d) İrtikâp

10. Rıdvan adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cehennem bekçiliği b) Cennet bekçiliği
c) Arşı taşımak d) Amel defterlerinin tevzii

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberler hakkında va-
cip olan sıfatlardan değildir?

a) Emanet
b) Fetanet
c) Adalet
d) İsmet

12. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) şit Peygambere 30 sahife verilmiştir
b) Adem Peygambere 10 sahife verilmiştir
c) İbrahim Peygambere 10 sahife verilmiştir
d) İdris Peygambere 30 sahife verilmiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi hak dinlerin ortak amaçların-
dan biri değildir?

a) Nefsi koruma b) Nesli koruma
c) Aklı koruma d) Ahlakı koruma

III. İBADET

14. Aşağıdakilerden hangisi ibadetin kabul olma şartla-
rından biri değildir?

a) İman
b) Mükellef olmak
c) Niyet
d) İhlas

15. Aşağıdaki şıklarda yer alan kavramlardan hangileri
arasında zıtlık ilişkisi vardır?

a) Sihhat-butlan b) Habis-Necis
c) İman-İtikad d) İsraf-Tebzir

16. Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün caiz olmasının
şartlarından değildir?

a) Su bulunmaması
b) Suyu kullanma imkanının olmaması
c) Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması
d) Seferî olunması

17. Aşağıdakilerden hangisi vitir namazının kılınacağı
vakittir?

a) Yatsının girdiği andan gecenin üçte birine kadar olan vakit
b) Yatsı namazı kılındıktan sonraki vakit
c) Yatsı vakti
d) Yatsı vaktinden imsak vaktine kadar olan vakit

18. Hangi namazlar özür bulunmaksızın oturularak kılı-
nabilir?

a) Nafile namazlar b) Farz namazlar
c) Vacip namazlar d) Adak namazlar

19. Aşağıdaki namazların hangisinde cehrî kıraat gerekli değildir?

a) Cemaatle kılınan sabah namazının farzı
b) Münferiden kılınan akşam namazının farzı
c) Cuma namazı
d) Bayram namazı,
 

20. Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olma-
sının şartlarından biri değildir?

a) Mukim olmak b) Sağlıklı olmak
c) Erkek olmak d) Yeterli cemaatin bulması

21. Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının
şartlarındadır?

a) Akıllı olmak b) Sağlıklı olmak
c) Mukim olmak d) Seferî olmamak

22. Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şart-

larından değildir?

a) Havelan-i havl
b) Malın nâmi olması
c) Malın nisap miktarına ulaşması
d) Zekat vermeye niyet edilmesi 

23. Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden
biridir?

a) Üç fakiri giydirmek b) On gün oruç tutmak
c) 61 gün oruç tutmak d) On fakiri giydirmek 

IV. HAC

24. Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının
şartlarından değildir?

a) Buluğa ermiş olmak
b) Hacca gidebilecek imkana sahip olmak
c) Dinen zengin olmak
d) Akıllı olmak

25. Aşağıdakilerden hangisi hükmü itibariyle haccın çeşit-
lerinden biridir?

a) İfrad hacc b) Vacip olan hac
c) Kıran haccı d) Temettu haccı

26. Aşağıdakilerden hangisi edası itibariyle haccın çeşit-
lerindendir?

a) Farz hac b) Vacip hac
c) Nafile hac d) Temettu haccı

27. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden
biridir?

a) Telbiye getirmek
b) Arafat’ta güneş batıncaya kadar beklemek
c) Müzdelife vakfesini yapmak
d) Tavaf namazı kılmak

28. Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerin-
den değildir?

a) Kudüm tavafı
b) Mekke, Arafat ve Mina’da hutbe okunması
c) Arefe gecesi Mina’da bulunmak
d) İhram namazı kılmak

29. Aşağıdakilerden hangisi ihrama girmenin şartların-

dandır?

a) Niyet etmek b) Rida ve izara bürünmek
c) İhram namazı kılmak d) Mikattan önce ihrama girmek

30. “Hac ve umreye birlikte niyet ederek ikisini bir tek
ihramla birleştirmeye……… denir” cümlesini aşağıda-
kilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

a) Temettu haccı b) Kıran haccı
c) İfrad Haccı d) Hacc-ı ekber

31. Aşağıdakilerden hangisi “âfâkî” kavramının tanımıdır?

a) Her hangi bir delile dayanmaksızın konuşan kimse
b) Ufku gözlemleyen kimse
c) Mikat sınırları dışında ikamet eden kimse
d) Mikat ile Hıll bölgesi arasında yaşayan kimse
 

32. Aşağıdakilerden hangisi hac için mikat mahalli değil-
dir?

a) Tenim
b) Yelemlem
c) Cuhfe
d) Zât-ü ırk

33. “Karn”, Mekke’ye hangi cihetten gelenlerin mikat

mahallidir?

a) Yemen cihetinden gelenlerin
b) şam cihetinden gelenlerin
c) Mısır cihetinden gelenlerin
d) Necid ve Kuveyt cihetinden gelenlerin

34. Aşağıdakilerden hangisi ihramın sünnetlerinden biridir?

a) Niyet etmek
b) Dil ile niyet etmek
c) İhram yasaklarına riayet etmek
d) İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılmak

35. Aşağıdakilerden hangisi tavaf çeşitlerinden değildir?

a) Sünnet tavaf b) Nafile tavaf
c) İhsar tavafı d) Adak tavafı

36. Aşağıdakilerden hangisi “teyamün” kavramının tanı-
mıdır?

a) Tavafı Kabe’nin sağından yapmak
b) Uğurlu ve bereketli saymak
c) Karşılıklı yemin etmek
d) Mikata Yemen cihetinden gelmek.

37. Aşağıdakilerden hangisi “ziyaret tavafı”nın tanımı-
dır?

a) Mekke’ye gelen kimsenin yaptığı ilk tavaf
b) Umre’de yapılan tavaf
c) Müzdelife vakfesinden sonra yapılan tavaf
d) Mekke’yi ziyaret eden kimsenin yaptığı tavaf

38. Aşağıdakilerden hangisi tavafın şartlarından değildir?


a) Kabe’yi sola alarak yapmak

b) Belirli vakitte yapmak
c) Yürüyerek yapmak
d) Mescid-i Haram’ın içinden yapmak

39. Aşağıdakilerden hangisi tavafın sünnetlerinden biridir?

a) Tavafı Mescid-i Haram İçinde yapmak b) Müvâlât
c) Hervele yapmak
d) Teyamün

40. Aşağıdakilerden hangisi “remel’in” tanımıdır?

a) Tavafta sağ omzu açık bırakmak
b) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
c) Cemrelere taşları fırlatarak atmak
d) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek 

41. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin sünnetlerinden değildir?

a) Sa’yi, tavaf yapıp tavaf namazını kıldıktan sonra ara vermeden
yapmak
b) Sa’y esnasında zikirle meşgul olmak
c) Sa’yi yedi şavta tamamlamak
d) Sa’yin şartlarını peş peşe yapmak 

42. Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli ol-
masının şartlarından biridir?

a) Vakfeyi kıbleye yönelik olarak yapmak
b) Vakfeyi arefe günü zeval vaktinden sonra yapmak
c) Vakfeyi niyet ederek yapmak
d) Öğle ve ikindi namazlarını cem-i takdim ile kılmak

43. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin geçerli

olmasının şartlarından değildir?

a) Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
b) Hac için ihramlı olmak
c) Vakfe’yi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arafat vakfesini yapmış olmak

44. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife vakfesinin sün-
netlerinden biridir?

a) Vakfeyi belirli zaman içinde yapmak
b) Arafat vakfesini yapmış olmak
c) Vakfeyi Müzdelife sınırları içinde yapmak
d) Arefe gününü Bayrama bağlayan geceyi Müzdelife’de geçirmek 

45. “Eyyam-ı Mina” hangi günlerdir?

a) Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13. günleri
b) Zilhicce’nin 11, 12, 13 ve 14. günleri
c) Zilhicce’nin 9, 10, 11 ve 12. günleri
d) Zilhicce’nin 8, 9, 10 ve 11. günleri

46. Şeytan taşlama ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

a) Bir, iki, üç ve dördüncü günlerde cemrelerden her birine 7’şer
taş atılır
b) Birinci günü Akabe cemresine 21; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır
c) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki ve üçüncü günleri toplam
21 taş atılır
d) Birinci günü Akabe cemresine 7; iki, üç ve Mina’da kalındığı
takdirde dördüncü günü cemrelerden her birine 7’şer taş atılır 

47. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerlilik
şartlarından biri değildir?

a) Taşları cemrelere el ile fırlatarak atmak
b) Taşların her birini ayrı ayrı atmak
c) Taşları sağ el ile atmak
d) Mazereti bulunmayan kimsenin taşları bizzat kendisinin atması

48. Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın mekruh-
larından biri değildir?

a) Belirlenen sayıdan fazla taş atmak
b) Mekke’den toplanan taşları atmak
c) Temiz olmayan taşları atmak
d) Büyük taşları kırıp küçülterek atmak

49. İlk tahallülden sonra ihram yasaklarından hangisi sona ermez?

a) Koku sürünme yasağı b) Dikişli elbise giyme yasağı
c) Cinsel ilişki yasağı d) Tırnak kesme yasağı

50. Aşağıdakilerden hangisi ihsar’ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişememesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mikat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

51. Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin

şartlarından biridir?

a) Vekilin erkek olması
b) Vekile haccın farz olması
c) Vekilin zengin olması
d) Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması

52. Sa’yin son üç şavtını yapmamanın cezası aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a) Dem
b) Tamamı için bir sadaka-i fıtır vermek
c) Yapılamayan her bir şavt için bir sadaka-i fıtır vermek
d) Her hangi bir cezası gerekmez

53. Kudüm tavafını abdestsiz olarak yapmanın cezası
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dem

b) Sadaka
c) Bedene
d) Her hangi bir cezası gerekmez

54. Tavaf namazını terk etmenin cezası nedir?

a) Dem
b) Bir sadaka-i fıtır vermek
c) Hiç biri
d) Her rekat için sadaka-i fıtır vermek

55. Mazeretsiz olarak Müzdelife vakfesini yapmamanın
cezası nedir?

a) Bedene
b) Dem
c) Sadaka
d) Ceza gerekmez

56. Bedene cezası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

a) Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bu-
lunan kimseye bedene cezası gerekir
b) İlk tahallülden sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bedene ce-
zası gerekir
c) Ziyaret tavafını abdestsiz olarak yapan kimseye bedene cezası
gerekir
d) Ziyaret tavafından sonra cinsel ilişkide bulunan kimseye bede-
ne cezası gerekir

57. Hac kurallarını ihlal etmekten doğan cezalar ne za-

man îfa edilir?

a) Mina günlerinde îfa edilir
b) Bayram günlerinde îfa edilir
c) Kuralın ihlal edildiği gün îfa edilir
d) Belirli bir zamanı yoktur, her zaman îfa edilebilir 

58. Ziyaret amacıyla hangi mescid için özel seyahate çı-

kılmaz?

a) Mescid-i Aksa b) Mescid-i Harem
c) Mescid-i Hayf d) Mescid-i Nebevî

59. “Ravza-i Mutahhara”nın tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Babü’s-selam ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kı-
sımdır
b) Minber ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
c) Mihrap ile Peygamberimiz (a.s.)’in kabri arasındaki kısımdır
d) Babü’s-selam ile Minber arasındaki kısım

60. “Eyyam-ı teşrik” hangi günlerdir?

a) Zilhiccenin 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir
b) Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günleridir
c) Zilhiccenin 9, 10 ve 11. günleridir
d) Zilhiccenin 9, 10, 11 ve 12. günleridir

61. Cemreleri taşlama ile ilgili aşağıdaki cümlelerden
hangisi doğrudur?

a) Bayramın birinci günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
b) Bayramın ikinci günü küçük, orta, büyük cemreler taşlanır
c) Bayramın üçüncü günü büyük, orta, küçük cemreler taşlanır
d) Bayramın dördüncü günü büyük, küçük, orta cemreler taşlanır

62. Aşağıdakilerden hangisi “dem cezası”nı gerektirir?

a) Mikatı ihramsız geçmek

b) Bir elin dört tırnağını kesmek
c) Kudüm tavafını abdestsiz yapmak
d) Veda tavafını abdestsiz yapmak

63. Aşağıdakilerden hangisi ikinci tahallülün tanımıdır?

a) Cinsel ilişki dışındaki diğer ihram yasaklarının kalkmasıdır

b) Cinsel ilişki dahil bütün ihram yasaklarının kalkmasıdır
c) Sadece cinsel ilişki yasağının kalkmasıdır
d) Evlenme yasağının ortadan kalkmasıdır

64. Hac veya umreye niyet ederek mîkat mahallini dikişli
elbise ile geçen kimsenin cezası nedir?

a) Dikişli elbiseyi bir gündüz veya bir geceden daha az bir süre
giymiş ise sadaka-i fıtır gerekir
b) Dem gerekir
c) Mikat mahalline dönerek rida ve izara bürünmesi gerekir
d) Hatırlayınca elbiselerini çıkarması, rida ve izara bürünmesi gerekir, bu takdirde her hangi bir ceza gerekmez

65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “hıll” kavramının ta-
nımıdır?

a) Harem bölgesi dışında kalan bölgelerin adıdır

b) Mekke ve yakın çevresinin adıdır
c) Harem bölgesi ile mîkat sınırları arasında kalan bölgenin adıdır
d) Mîkat sınırlarının dışında kalan bölgenin adıdır

66. Aşağıdakilerden hangisi Ka’be’nin rükünlerinden de-
ğildir?

a) Rükn-ü Yemânî b) Rükn-ü Irâkî
c) Rükn-ü şâmî d)Rükn-ü İbrahim

67. Aşağıdakilerden hangisi “fevat”ın tanımıdır?

a) Hac için ihrama giren bir kimsenin Arafat’ta vakfeye yetişeme-
mesi
b) Hac veya umre için ihrama giren kimsenin elinde olmayan bir
sebeple ibadetini tamamlamadan ihramdan çıkması
c) Mîkat mahallini ihramsız olarak geçmesi
d) Ziyaret tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunması

68. Aşağıdakilerden hangisi “ızdıba”nın tanımıdır?

a) Mes’a’da iki yeşil direk arasında koşmak
b) Tavafta sağ omuzu açık bırakmak
c) Tavafta çalımlı ve süratli yürümek
d) Cemrelere taşları fırlatarak atmak

V. SİYER VE AHLAK

69. “Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

b) Peygamberimiz (a.s.)’ın eşi Hz. Hatice ile amcası Hz. Ham-
za’nın öldüğü yıldır
c) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü
yıldır
d) Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile oğlu İbrahim’in öldüğü yıldır

 70. “Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cüm
lelerden hangisi doğrudur?

a) Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları için-

de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
b) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
c) Medineli 12 müslümanın Mîladî 622 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
d) Medineli 6 müslümanın, Mîladî 620 yılında Mina hudutları için-
de Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir

71. Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz
(a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden
değildir?

a) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar

b) Müslümanlar ile Yahudiler barış içinde yaşayacaklar
c) Taraflardan biri üçüncü bir tarafla sulh yaparsa diğer taraf bu
sulhu tanıyacak
d) Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak

72. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşması-
nın maddelerinden değildir?

a) Bu anlaşma on yıl geçerli olacak
b) Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayele-
rine alabilecekler
c) Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
d) Mekkelilerden biri Müslümanlara sığınırsa Müslüman bile olsa
geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri Mekkelilere sığınırsa geri istenmeyecek

73. Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?

a) Hicri 7 / Miladi 628 b) Hicrî 7 / Miladî 630

c) Hicrî 8 / Miladi 627 d) Hicri 8 / Miladi 628

74. İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Mescid-i Nebevî b) Mescid-i Haram

c) Mescid-i Kuba d) Mescid-i Kıbleteyn

75. Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kıl-
mıştır?

a) Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda

b) Ranuna vadisinde
c) Mescid-i Nebevî’de
d) Mescid-i Kuba’da

76. Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamla-
rından değildir?

a) Zorluklar karşısında direnç ve sebat göstermek

b) İbadetlerde devam ve sebat göstermek
c) Haramlardan kaçınma konusunda dirayet göstermek
d) Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül gös-
termek

77. Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamla-
mak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?

a) Peygamberimiz (a.s.)’ın tebliğ ettiği İslam, son semavî dindir
b) İslam ahlakı, en mükemmel ahlaktır
c) Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
d) Güzel ahlaktan maksat Kur’ân ahlakıdır

78. Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis”
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alkollü içkiler b) Faiz

c) Zina
d) Namuslu kadınlara zina isnadı

VI. BEŞERİ İLİŞKİLER

79. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi
sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davra-
nışlardan biri değildir?

a) Temkinli ve ölçülü olmak b) Güven telkin etmek
c) Kul haklarına riayet etmek d) Sigara içmemek

80. Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin
hac görevisırasında duygu ve düşüncelerini
iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?

a) Az ve öz konuşmak
b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak
c) Görevlerini aksatmadan yürütmek
d) Anlaşılır ve sade konuşmak

81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde
yüklenilen sorumluluklardan değildir?

a) Mâlî sorumluluk b) Vicdani sorumluluk

c) Dini sorumluluk d) Hukukî sorumluluk

82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?

a) Yakın çevre b) Doğal çevre

c)Aile çevresi d)Birden fazla kişinin çalıştığı iş yeri

83. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen
kurallar değildir?

a) Adâb-ı muaşeret b) Gelenek ve görenekler
c) Din, ahlak ve hukuk d) Bilimsel ve felsefî kurallar

VII. GENEL KÜLTÜR

84. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerin-
dendir?

a) EU

b) İLO
c) UN
d) NL

85. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci
hangi tarihte başlayacaktır?

a) 3 Ekim 2006 b) 3 Ekim 2005

c) 13 Ekim 2005 d) 13 Ekim 2006

86. Suudi Arabistan’ın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mekke

b) Medine
c) Cidde
d) Riyad
 

87. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?

a) 3 Mart 1925 b) 3 Mart 1924

c) 3 Nisan 1920 d) 30 Mart 1924

88. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 16 üyeden oluşur

b) Din İşleri Yüksek Kurulu, seçimle belirlenen 15 üyeden oluşur
c) Din İşleri Yüksek Kurulu, 12’si seçimle, 4’ü Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur
d) Din İşleri Yüksek Kurulu, 10’u seçimle, 6’sı Diyanet İşleri Baş-
kanınca belirlenen 16 üyeden oluşur

89. Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç üyeden oluşur?

a) 450

b) 550
c) 500
d) 400

90. 19 Mayıs 1919 tarihinde ne oldu?

a) Sivas kongresi yapıldı b) Erzurum Kongresi yapıldı

c) Atatürk Samsun’a çıktı d) Mondros mütarekesi yapıldı

CEVAP ANAHTARI (A)

1. c         
2. a             
3. b
4. c
5. d
6. b
7. d
8. a
9. d
10. b
11. c
12. a
13. d
14. b
15. a
16. d
17. b
18. a
19. b
20. d
21. a
22. d
23. d
24. c
25. b
26. d
27. c
28. d
29. a
30. b
31. c
32. a
33. d
34. b
35. c
36. a
37. c
38. c
39. b
40. d
41. c
42. b
43. a
44. d
45. a
46. d
47. c
48. b
49. c
50. b
51. d
52. c
53. b
54. c
55. b
56. a
57. d
58. c
59. b
60. a
61. b
62. a
63. b
64. a
65. c
66. d
67. a
68. b
69. c
70. a
71. d
72. c
73. a
74. c
75. a
76. d
77. c
78. a
79. d
80. c
81. a
82. b
83. d
84. a
85. b
86. d
87. b
88. c
89. b
90. c
91. a
92. b
93. c
94. a
95. d
96. c
97. b
98. a
99. c
100.b

2007 yılı hac sınav soru ve cevapları

1. Hz. Osman’ın zamanında

Mushaf’ın çoğaltılması ile ilgili heyetin

başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ali b. Ebî Talib

b) Abdurrahman b. Avf

c) Zeyd b. Sabit

d) Abdullah b. Ömer

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın

isimlerinden biri değildir?

a) Ümmü’l-kitap

b) Mesânî

c) Kitap

d) Ümmü’l-kurrâ

3. Aşağıdakilerden hangisi vahiy

kâtiplerinden değildir?

a) Şurahbil b. Hasene

b) Cabir b. Abdullah

c) Abdullah b. Revâha

d) Muaviye b. Ebî Süfyân

4. Aşağıdakilerden hangisi en son

nazil olduğu söylenen ayetlerden biridir?

a) يَسْتَفْتُونَكَۜ قُلِ اللّٰهُ يُفْت۪يكُمْ فِي الْكَلَالَة (Nisa, 4/176)

b) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِۜ (Bakara, 2/219)

c) وَيَسَْٔلُونَكَ عَنِ الْمَح۪يضِۜ (Bakara, 2/222)

d) يَسَْٔلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ ف۪يهِۜ (Bakara, 2/217)

5. “Seb’u’t-tıvâl” aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Bakara, A’râf, Nisa, Âl-i İmrân,

En’âm, Mâide, Enfâl

b) Bakara, A’râf, Kehf, Âl-i İmrân,

En’âm, Mâide, Enfâl

c) Bakara, Nisa, Meryem, A’râf, En’âm,

Mâide, Enfâl

d) Bakara, Nisa, Âl-i İmrân, İsrâ, Mâide,

Enfâl, A’râf

6. Aşağıdakilerden hangisi Mekkî

surelerden değildir?

a) İçinde secde ayeti bulunan sureler

b) İçinde “kellâ” kelimesi bulunan

sureler

c) Bakara suresi hariç- Âdem ve İblis

kıssasını anlatan sureler

d) Cihad hükümleri içeren sureler

7. “Müşkilü’l-Kur’ân” ifadesinin

tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kur’ân’ın anlaşılması zor olan

ayetleri demektir.

b) Aralarında tenakuz ve ihtilaf olduğu

zannedilen ayetlere denir.

c) Sahih hadislerle çelişkili olduğu

zannedilen ayetlere denir.

d) Anlamı kapalı olan ayetlere denir.

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi

Lafızları aynı, anlamları farklı olan

kelimelerdir” tanımını ifade eder?

a) Müteşabih

b) Vücuh

c) Nezâir

d) Müteradif

9. Kur’ân ve Sünnetin açık

hükümlerine aykırı olarak yapılan

tefsirlere ne ad verilir?

a) İşârî tefsir

b) Hermonatik

c) İlhâdî tefsir

d) Semantik

10. Taberî’nin kaleme aldığı tefsirin

özgün adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Câmiu’l-Beyân Fî Te’vîli’l-Kur’ân

b) Câmiu’l-Beyân An Te’vîli Âyi’l-Kur’ân

c) el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’ân,

d) Medâriku't-Tenzîl ve Hakâiku't-Te'vîl

11. Müessirden esere ya da

kanunlardan hadiselere götüren delile ne

ad verilir?

a) Burhân-ı temanu’

b) Burhân-ı innî

c) Burhân-ı limmî

d) Burhân-ı fıtrî

12. “Ahd-i Atik” hangi kutsal kitabın

adıdır?

a) Tevrat

b) İncil

c) Zebur

d) Matta

13. Kur’ân’ın bir bütün olarak

indirildiği dünya semasında bulunan yerin

adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beyt-i ma’mûr

b) Beytü’l-izze

c) Levh-ı mahfuz

d) Beytü’l-kelâm

14. Ölümden sonra başlayan ve

mahşerdeki dirilişe kadar devam eden

hayatı aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a) Berzah

b) A’râf

c) Bezm-i elest

d) Beyt-i ma’mur

15. “İnsan, özgür bir cüz’î iradeye

sahiptir” görüşü hangi mezhebe aittir?

a) Eş’ariyye

b) Mutezile

c) Matüridiyye

d) Cehmiyye

16. “Husün ve kubuh akıl ile

bilinebilir” görüşünü savunan mezhep

hangisidir?

a) Matüridiyye

b) Cebriyye

c) Mutezile

d) Eş’ariyye

17. “Dinî tebliğat olmazsa akıl ile

Allah bilinemez” görüşü hangi mezhebe

aittir?

a) Eş’ariyye

b) Mutezile

c) Şi’a

d) Cebriyye

18. “Peygamber olabilmek için erkek

olmak şart değildir” görüşü hangi mezhebe

aittir?

a) Cebriyye

b) Matüridiyye

c) Eş’ariyye

d) Mutezile

19. Aşağıdakilerden hangisi Selef

metodunun esaslarından değildir.

a) Marifet

b) Takdis

c) Tasdik

d) Sükût

20. “Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beyt-i ma’mur’u devamlı tavaf eden

meleklerin adıdır.

b) Arşın etrafında bulunan meleklerin

adıdır.

c) Levh-ı mahfuzu korumakla görevli

meleklerin adıdır.

d) Bir cin taifesinin adıdır.

21. Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız

halinin en az müddeti hakkında sırasıyla

Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini

birlikte yansıtmaktadır?

a) 2–3 gün

b) 3–1 gün

c) 3–5 gün

d) 2–2 gün

22. Aşağıdakilerden hangisi loğusalık

halinin azami müddeti hakkında sırasıyla

Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini

birlikte yansıtmaktadır?

a) 20–35 gün

b) 25–60 gün

c) 40–35 gün

d) 40–60 gün

23. Mest üzerine meshin müddeti

konusunda aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

a) Mukim için bir gün bir gece, misafir

için üç gün iki gece

b) Mukim için iki gün iki gece, misafir

için üç gün üç gece

c) Mukim için bir gün iki gece, misafir

için iki gün iki gece

d) Mukim için bir gün bir gece, misafir

için üç gün üç gece

24. Aşağıdakilerden hangisi namazla

ilgili bir terim değildir?

a) Tergib

b) İsfâr

c) Tekbir

d) Celse

25. Namazda abdesti bozulan imamın,

yerine cemaatten birini geçirmesine ne

denir.

a) Tevkil

b) Tebdil

c) İstihlaf

d) İstibdal

26. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla

İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre

Cuma namazının sahih olması için

gerekli asgari cemaat sayısını birlikte

yansıtmaktadır?

a) İmam dâhil 4–40

b) İmam hariç 3–30

c) İmam dâhil 5–12

d) İmam hariç 3–40

27. Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve

Şafii mezheplerinin görüşlerini

yansıtmaktadır?

a) Birinci rekâtta 3, 7

b) İkinci rekâtta 4, 6

c) Birinci rekâtta 4, 5

d) İkinci rekâtta 3, 7

28. Aşağıdakilerden hangisi namazı

bozan şeylerden değildir?

a) Yüzü kıbleden çevirmek

b) Namazda iken verilen selamı almak

c) Amel-i kesir

d) Hiç biri

29) Aşağıdakilerden hangisi “teşrik

tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin

sözlük anlamıdır?

a) Ortak kılmak

b) Şirkten kaçınmak

c) Et kurutmak

d) Şirketleşmek

Ortak kılmak

b) Şirkten kaçınmak

c) Et kurutmak

d) Şirketleşmek

30. Aşağıdakilerden hangisi güneş

tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?

a) İşrâk

b) İstiska

c) Küsuf

d) Husuf

31. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kadın cenazenin kefeni beş parçadan

ibarettir.

b) Hımar ve izar erkek cenazenin

kefeninin parçalarındandır.

c) Erkek cenazenin kefeni üç parçadan

ibarettir.

d) Lifâfe, hem erkek hem de kadın

cenazenin kefeninin parçalarındandır.

32. Aşağıdaki hükümlerden hangisi

yanlıştır?

a) Bir günlük oruç fidyesi bir sadaka-i

fıtır miktarıdır.

b) Ramazan orucu kaza edilirken cinsel

ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.

c) Zorlamayla bozulan oruç kefaret

gerektirmez.

d) Güneş battı zannedilerek iftar etmek

sadece kaza gerektirir.

33. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın

vücup şartlarından değildir?

a) Hür olmak

b) Niyet etmek

c) Nisaba malik olmak

d) Akıllı olmak

34. Aşağıdakilerden hangisi zekât ile

ilgili değildir?

a) Rikaz

b) Mevat

c) Rikab

d) İnân

35. Aşağıdakilerden hangisi zekâtın

vücup şartlarından değildir?

a) Nema

b) Nisap

c) Hürriyet

d) Ayniyet

36. Aşağıdakilerden hangisi haccın

sıhhat şartlarından değildir?

a) Belirli zaman

b) İhram

c) Belirli mekân

d) Yol güvenliği

37. Aşağıdakilerden hangisi sa’yin

hükmü konusunda sırasıyla Hanefî ve Şafiî

mezheplerinin görüşünü birlikte ifade eder?

a) Farz - Farz

b) Vacip - Vacip

c) Vacip - Farz

d) Farz - Sünnet

38. Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife

vakfesinin hükmünü ifade eder?

a) Farz

b) Vacip

c) Sünnet

d) Müstehap

39. Aşağıdakilerden hangisi hiçbir

görüşe göre Müzdelife vakfesinin başlangıç

zamanı değildir?

a) Arefe gününü Bayrama bağlayan gece

yarısından itibaren

b) Arefe günü akşamı güneşin batışından

itibaren

c) Fecr-i sadıktan itibaren

d) Yatsı vaktinin girmesinden itibaren

40. Umre’nin sa’yini ihramlı olarak

yapmanın hükmü nedir?

a) Farz

b) Vacip

c) Sünnet

d) Faz değil

41. Bayramın birinci, ikinci ve

üçüncü günlerinde Mina’da gecelemenin

hükmünü sırasıyla Hanefi ve Şafiî

mezhebinin görüşlerini aşağıdakilerden

hangisi yansıtmaktadır?

a) Farz- Vacip

b) Vacip-Farz

c) Vacip-Sünnet

d) Sünnet-Vacip

42. “...haccı yapanların Mekke’ye

vardıklarında îfa etmeleri gereken ilk

tavafa... tavafı denir” cümlesindeki boş

yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisinin

konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) Temettu-veda

b) Temettu-kudûm

c) İfrad- kudûm

d) Kıran-ziyaret

43. “…. hacıların Mekke’den

ayrılmadan önce yapmaları gereken en son

tava fa….tavafı denir” cümlesindeki boş

yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisinin

konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

a) Hıll bölgesinde yaşayan-veda

b) Afâkî-veda

c) Hıll bölgesinde yaşayan-Kudûm

d) Afâkî-Kudûm

44. Aşağıdakilerden hangisi tavafı

Hatîm’in dışından yapmanın hükmü

konusunda doğrudur?

a) Farz

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Hiç biri

45 Aşağıdakilerden hangisi ihrama

girerken telbiye getirmenin hükmü

konusunda sırasıyla Hanefi ve Şafiî

mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?

a) Sünnet-sünnet

b) Vacip-Şart

c) Farz-farz

d) Farz-sünnet

46. “Zülhuleyfe, Cuhfe, Karn, Yelemlem

ve Zat-ı Irk … bölgesini çevreleyen yerleşim

yerleridir”? cümlesindeki boş yeri

aşağıdakilerden hangisi uygun olarak

tamamlar?

a) Hıll bölgesi

b) Harem bölgesi

c) Arafat bölgesi

d) Afak bölgesi

7

47. “İhrama girerken niyet ve telbiyeden

önce vücuda güzel koku sürmek …

cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden

hangisi uygun olarak tamamlar?

a) Haramdır

b) Müstehaptır

c) Vaciptir

d) Mekruhtur

48. “ mezhebine göre ifrâd veya kıran

haccına niyet eden kimse tavaf ve sa’y

yaptıktan sonra hac niyetini feshedip haccını

umreye çevirerek tıraş olup ihramdan

çıkabilir? cümlesindeki boş yeri

aşağıdakilerden hangisi uygun olarak

tamamlar?

a) Hanefî

b) Hanbelî

c) Şafiî

d) Malikî

49. Kaç çeşit tavaf vardır?

a) Beş

b) Altı

c) Sekiz

d) Yedi

50. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret

tavafının başlama vakti konusunda

doğrudur?

a) Zilhicce ayının dokuzunu onuna

bağlayan gece yatsı vaktinden itibaren

b) Zilhicce ayının dokuzunu onuna

bağlayan gecenin yarısından itibaren

c) Kurban bayramının ilk günü güneşin

doğuşundan itibaren

d) Zilhicce ayının dokuzuncu günü

güneşin batmasından itibaren

51. Hangi mezhebe göre Arafat

vakfesi Arefe günü fecr-i sadıktan itibaren

yapılabilir

a) Hanefî

b) Şafiî

c) Hanbelî

d) Malikî

52. Hanefilerde tercih edilen görüşe

göre umre tavafının bir şavtını abdestsiz

veya cünüp olarak yapmak aşağıdakilerden

hangi cezayı gerektirir?

a) Bedene

b) Altı sadaka-i fıtır

c) Üç gün oruç tutmak

d) Dem

53. Ziyaret tavafının son üç şavtını

terk eden kimseye aşağıdaki cezalardan

hangisi gerekir?

a) Bedene

b) Bir sadaka-i fıtır

c) Dem

d) Üç sadaka-i fıtır

54. Ziyaret tavafının son üç şavtını

adetli olarak yapmak hangi cezayı

gerektirir?

a) Üç sadaka-i fıtır

b) Dem

c) Bedene

d) Tavafı geçerli olmaz.

55. Sa’yin son üç şavtının adetli

olarak yapılması hangi cezayı gerektirir?

a) Dem

b) Herhangi bir ceza gerekmez

c) Üç sadaka-i fıtır

d) Sa’yi geçerli olmaz

56. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ve

İmam Şafiî’ye göre Müzdelife’de akşam ile

yatsı namazlarını yatsı vaktinde cem

ederek kılmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-Vacip

b) Sünnet-sünnet

c) Vacip-vacip

d) Vacip-sünnet

57. Cemerata atılacak taşların

tamamını Müzdelife’den toplamanın

hükmü nedir?

a) Vacip

b) Sünnet

c) Müstehap

d) Hiç biri

58. Bayramın üçüncü günü Mina’dan

ayrılmaya ne denir?

a) Nefr-i evvel

b) Nefr-i sanî

c) Tahallül-ü evvel

d) Tahallül-ü sanî

59. Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre

küçük, orta ve büyük cemrelere sırası ile

taş atmanın hükmü nedir?

a) Sünnet-sünnet

b) Vacip-sünnet

c) Sünnet-vacip

d) Vacip-vacip

60. İmam Ebu Hanife’ye göre temettu

haccı yapan kimselerin hedyi, en geç

bayramın üçüncü günü güneşin batımına

kadar kesmemelerinin cezası nedir?

a) Bedene

b) Dem

c) Üç gün oruç tutmak

d) Her hangi bir cezası yoktur

61. Sırasıyla İmam Ebu Hanife ile

İmam Şafiî’ye göre ihramdan çıkmak için

bayramın ilk üç gününde tıraş olmanın

hükmü nedir?

a) vacip-vacip

b) Sünnet-vacip

c) Sünnet-sünnet

d) Vacip-sünnet

62. Sırasıyla imam Ebu Hanife ile

İmameyne göre taş atma, kurban kesme ve

tıraş olma menasiki arasındaki tertibe

uymanın hükmü nedir

a) Vacip-vacip

b) sünnet-sünnet

c) Vacip-sünnet

d) Sünnet-vacip

63. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî

mezheplerine göre ihsar kurbanının

Harem bölgesinde kesilmesinin hükmü

nedir?

a) Şart-şart değil

b) Sünnet-vacip

c) Müstehap-şart

d) Şart-şart

64. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî

mezheplerine göre vekil olarak hacca

gönderilecek kimsenin kendi adına hac

görevini yapmış olmasının hükmü nedir?

a) Şart-şart değil

b) Şart-şart

c) Şart değil-şart

d) Şart-müstehap

65. Sırasıyla Hanefi ve Şafiî

mezheplerine göre ticaret amacıyla

Mekke’ye giden kimsenin mîkat

mahallinden ihramlı olarak geçmesinin

hükmü nedir?

a) Vacip-farz

b) Sünnet-sünnet

c) Sünnet-vacip

d) Vacip-sünnet

66. Peygamberimizin anneannesinin

adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Zühre

b) Berre

c) Atike

d) Ümeyme

67. Habeşistan’a yapılan ilk hicret

aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?

a) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 616

b) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 616

c) Peygamberliğin 4. yılı, miladî 614

d) Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615

68. Müşriklerin Hâşimoğullarına

uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

a) Üç yıl

b) Bir yıl

c) İki yol

d) Dört yıl

69. Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve

Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine

üzüm ikram eden ve Peygamberimizin

teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Abbas

b) Attas

c) Addas

d) Vakkas

70. Peygamberimizin vefatından

sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e

biat ettikleri mahallin adı nedir?

a) Sakîfetü beni Selîme

b) Sakîfetü beni Sâide

c) Sakîfetü beni Adiy

d) Sakîfetü beni Züreyk

71. Bedir Savaşında Müslümanların

sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?

a) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib

b) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve

Sa’d b. Muaz

c) Ali b. Ebî Tâlib, Mus’ab b. Umeyr ve

Abdullah b. Ömer

d) Mus’ab b. Umeyr, Ali b. EbÎ Tâlib ve

Zeyd b. Sabit

72. Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?

a) Hicrî 3/ miladî 625

b) Hicrî 4 / miladî 627

c) Hicrî 3/ miladî 626

d) Hicrî 3/ miladî 624

73. Ahlak konusunu işleyen

Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime

aittir?

a) İbnü’l-kayyım el-Cevziyye

b) Babertî

c) Maverdî

d) Gazzalî

74. Peygamberimizin ahlakının

sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân

ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?

a) Hz. Ali

b) Hz. Aişe

c) Hz. Hatice

d) Hz. Ümmü Seleme

75. “Sizden biri kendisi için sevdiğini

(mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek

anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi

aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

a) Îsâr

b) Birr

c) Fütüvvet

d) İhsan

76. Aşağıdakilerden hangisi beşerî

ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?

a) Ahlak kuralları

b) Din kuralları

c) Hukuk kuralları

d) Örf ve adetler

77. Aşağıdakilerden hangisi görgü

kurallarını en kapsamlı bir şekilde

tanımlar?

a) “Özel olarak konuşanların arasına

girmemek.”

b) “Teşekkür edilmesi gereken hallerde

teşekkür etmek.”

c) “Dış görünüşte itinalı olmaya

çalışmak.”

d) “Terbiyeli ve nazik davranmak için

tutulması gereken yollara tevessül etmek.”

78. Bir başkasının evine girerken

sergilenmeniz gereken en iyi davranış

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,

eve girmeye izin verilince içeri girerim.

b) Usulüne uygun olarak kapıyı çalar,

kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri

girer ve selam veririm.

c) Kapıyı çalar, kendimi tanıtır, eve

girmeye izin verilince içeri girerim.

d) Ev sahibine seslenir, kendimi tanıtır,

selam verip içeri girerim.

79. Aşağıdakilerden hangisi beşerî

ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili

değildir?

a) Kısa ve öz konuşmak

b) Muhatabın seviyesine göre konuşmak

c) Konuşmada şahsiyet yapmamak

d) Muhatabı ikna etmek için gerekli her

şeyi yapmak

80. Hacıların yemek sırasında

tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl

davranmanız gerekir?

a) Öne geçmek isteyeni uyarır, sırasına

geçmesini söylerim.

b) Münakaşanın doğru olmadığını

söyler, bu davranışın âdaba aykırı olduğunu

hatırlatırım.

c) Münakaşanın doğru olmadığını

söyler, herkesin sıraya uyması gerektiği

konusunda uyarırım.

d) Münakaşanın doğru olmadığını

söyler, mümin kardeşini kendisine tercih

etmesi gerektiğini telkin ederim

81

من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج و من

فاته عرفات بليل فليحل بعمرة و عليه الحج من قابل

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

hadisin doğru çevirisidir?

a) “Kim (en geç Arefe gününü bayrama

bağlayan) gece Arafat’ta vakfe yaparsa hacca

yetişmiş olur. Kim geceleyin Arafat’ta vakfe

yapmayı kaçırırsa umre yapıp ihramdan çıksın.

Bu kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”

b) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe

yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin

Arafat’ta vakfe yapmazsa umre yapıp

ihramdan çıkar. Bu kimsenin ertesi yıl

haccetmesi gerekir.”

c) “Kim geceleyin Arafat dağında vakfe

yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin

Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu

kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”

d) “Kim geceleyin Arafat’ta vakfe

yaparsa hacca yetişmiş olur. Kim geceleyin

Arafat’ta vakfe yapamazsa umre yapsın. Bu

kimsenin ertesi yıl haccetmesi gerekir.”

المريض يشكو من الم في الكلية . 82

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

metnin doğru çevirisidir?

a) Hasta böbrek ağrısından şikâyet

ediyor”

b) “Hasta fakültedeki ilgisizlikten

şikâyet ediyor.”

c) “Hasta vücudunun tamamındaki

ağrılardan şikâyet ediyor.”

d) Hasta dalak ağrısından şikâyet

ediyor.”

83. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu

apartmanın telefon numarasını istiyorum

cümlesinin doğru çevirisidir?

a) اريد رقم هاتف هذه البيت

b) اريد ارقام هاتف هذا البيت

c) اطلب ارقام هاتف هذه العمارة

d) اريد رقم هاتف هذه العمارة

84. Aşağıdakilerden hangisi,

Bagajımızı iki numaralı durakta

indireceksincümlesinin doğru çevirisidir?

a) تنزلنا و عفشنا في الموقف رقم اثنين

b) تنزلنا مع عفشنا في الموقف رقم اثنين

c) تنزل عفشنا في الموقف رقم اثنين

d) نزل عفشنا في الموقف رقم اثنين

المرارة – زائدة دودية – فلفل حار – لحم . 85

اوصال – مخ

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?

a) Safra kesesi – apandisit –acı biber –

haşlama et - beyin

b) Safra kesesi – apandisit –acı biber –

kuşbaşı - beyin

c) Pankreas – apandisit –acı biber –

kuşbaşı – beyin

d) Safra kesesi – ince bağırsak –acı

biber – kuşbaşı – beyin

86. Diz – kiraz – salatalık – koltuk -

otobüs

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir?

a) رآبة – آرز – خيار – اريكة – شاحنة

b) رآبة – آرز – اريكة– خيار– حافلة

c) رآبة – آرز – خيار – اريكة – حافلة

d) رآبة – آراس – غيار – اريكة – حافلة

من اي طريق نذهب الى المدينة . 87

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

sorunun doğru cevabıdır?

a) تذهبون الى المدينة على طريق الهجرة

b) تذهبون الى المدينة من طريق الهجرة

c) تذهب المدينة من طريق الهجرة

d) تذهبون الى المدينة في طريق الهجرة

متى يخرج المريض عن المستشفى . 88

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki

sorunun doğru cevabıdır?

a) يخرج المريض عن مستشفى غدا بعد الظهر

b) يخرج المريض من المستشفى غدا بعد الظهر

c) يخرج المريض عن المستشفى غدا بعد الظهر

d) يخرج المريض عن المستشفى امس بعد الظهر

89. Aşağıdakilerden hangisi “Bu hacı,

otobüs bileti aldı mı?” sorusunun doğru

cevabıdır?

a) هل استلم هذا الحاج تذآرة الاريكة للحافلة

b) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للشاحنة

c) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارتكاب للحافلة

d) هل استلم هذا الحاج تذآرة الارآاب للحافلة

90. Anayasamıza göre milletvekili

seçilme hakkından kimler yararlanamaz?

a) Türk vatandaşı olan yabancılar

b) Otuz yaşından küçük olanlar

c) Hamile kadınlar

d) Orta öğretim diploması olmayanlar

91. Aşağıdakilerden hangisi Ege

Bölgesinde değildir?

a) Bafa gölü

b) Marmara gölü

c) Manyas gölü

d) Çamici gölü

92. “Bütün toplum fertlerinin

birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen

içersinde sağlayan, uyacakları kuralları

koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan,

tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir

tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?

a) Hükümet

b) Meclis

c) Millet

d) Devlet

93. Demokrasiyi diğer siyasal

rejimlerden ayıran en önemli özellik

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bir meclisin bulunması

b) Yönetici bir grubun bulunması

c) Hâkimiyetin kaynağının millet olması

d) Bağımsız mahkemelerin bulunması

94. Milletvekilleri öncelikle kime

karşı sorumludur?

a) Hükümete

b) Meclise

c) Seçim bölgesine

d) Millete

95. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların

devlete karşı görevlerinden biri değildir?

a) Eğitim-öğretim görmek

b) Seçimlere katılmak

c) Yasalara saygılı olmak

d) Vergi vermek

96. Aşağıdakilerden hangisi Suudi

Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu

başkanıdır?

a) Hacdan Sorumlu Başkan Yardımcısı

b) Diyanet İşleri Başkanı

c) Hac Dairesi Başkanı

d) T.C. Cidde Başkonsolosluğu Din

Hizmetleri Ataşesi

97. 2007 yılı hac kayıtları hangi

tarihler arasında yapılmıştır?

a) 15–31 Mart 2007

b) 10–25 Mart 2007

c) 12–30 Mart 2007

d) 05–30 Mart 2007

98. Türkiye’de hac sempozyumu ilk

defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?

a) 2006 yılında Ankara’da

b) 2006 yılında İstanbul’da

c) 2005 yılında İstanbul’da

d) 2004 yılında Ankara’da

99. Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç

müdürlük vardır?

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

100. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda

2006 yılında kurulan yeni birimin adı

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Denetim Kurulu

b) İç Denetim Kurulu Başkanlığı

c) İç Denetim Birimi Başkanlığı

d) Denetim Birimi Başkanlığı

CEV APLAR (A)

1. C        51. C

2. D        52. D

3. B        53. C

4. A        54. A

5. A         55. B

6. D          56. D

7. B          57. D

8. B          58. A

9. C           59. C

10. B           60. B

11. C           61. D

12. A           62. C

13. B          63. A

14. A         64. C

15. C        65. D

16. A         66. B

17. A        67. D

18. C       68. A

19. A       69. C

20. B        70. B

21. B       71. B

22. D      72. A

23. D     73. C

24. A      74. B

25. C      75. A

26. A      76. C

27. A      77. D

28. A      78. B

29. C     79. D

30. C      80. D

31. B      81. A

32. B      82. A

33. B      83. D

34. D      84. C

35. D      85. B

36. D      86. C

37. C      87. B

38. B      88. C

39. D      89. D

40. B       90. B

41. D       91. C

42. C       92. D

43. B       93. C

44. ??????       94. D

45. D        95. A

46. A        96. B

47. B        97. C

48. B       98. B

49. D       99. C

50. B      100. C

2008 yılı hac sınav soru ve cevapları

 
1. Kâbe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz oluşunu kabul eden kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Ehl-i Hak b) Ehl-i Kıble c) Ehl-i Hibre d) Ehl-i Takva 

2. Zaman ve maddenin ebedîliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Meşşâiyyun b) İşrâkıyyun c) Dehriyyûn d) Muattıla 

3. Müslüman olduğu bilinen bir kişinin, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz ve davranışlardan birini işlemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 a) Münafık b) Fasık c) Müşrik d) Tekfir 

4. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biridir? 

a) Hayat b) Kıdem c) İlim d) Tekvin 

5. Daima Allah’ı tesbih eden ve anan, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerin ismi nedir?

 a) Hamel-i arş b) Mukarrebun ve İlliyyûn c) Münker ve Nekir d) Kiramen Katibîn 

6. Kur’ân’da ismi anıldığı halde peygamber mi, veli mi oldukları konusunda bilginler arasında fikir ayrılığı bulunanlar aşağıdakilerden hangileridir?

 a) Üzeyir, İlyas, Lut b) Zülkifl, Lokman, Hud c) Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn d) Zülkarneyn, Elyesa, İdris 

7. Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından biri değildir? 

a) Vücud b) Basar c) Beka d) Kıdem
 
8. Bir dinin bilginleri arasındaki yorum farklarından meydana gelen görüşleri benimsemenin karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 a) Tarikat b) İhtilaf c) Mezheb d) İcma

 9. Ölümle başlayıp yeniden dirilinceye kadar devam edecek hayatın karşılığı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

 a) Ebedi hayat b) Berzah c) Beyt-i Mamur d) A’raf 

10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi peygamberler için ön görülen sıfatlardan biri değildir?
 
a) İsmet b) Metanet c) Fetanet d) Tebliğ
 
11. Tercih edilen ağırlıklı görüşe göre Peygamberimiz Hz. Muhammed’e 12. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması aşağıdaki hangi kavramla ifade edilir?

 a) İ’câz b) Îcâz c) Veciz d) Mu’ciz
 
13. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Mekkî bir sure vardır?
 
a) Bakara, Nisa, Mâide, Enfâl b) Tevbe, Mücadele, Haşr, Mümtehıne, c) Nasr, Tahrîm, Talak, Necm d) Cuma, Münâfikûn, Nur, Âl-i İmran

 14. Medine’de son inen sure hangisidir?
 
a) Kadr suresi b) Mümtehıne suresi c) Nâs suresi d) Nasr suresi
 
15. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân’da geçtiği halde Hz. Peygambere ait olmayan bir nitelik vardır?

 a) Azîz, müzzemmil, rahîm, beşîr b) Nezîr, hâdî, müsaytır, ümmî c) Şahîd, dâî, sirac, Mübeşşir d) Raûf, münîr, müzekkir, Müddessir
 
16. “Akıl ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde yalan bulunmayan bilgi ve haber hangi Kur’ân kavramı il e ifade edilir?
 
a) Ayne’l-yakîn b) Hakka’l-yakîn c) Ilme’l-yakin d) Kitabü’n-ma’lûm 

17. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Kur’ân-ı Kerim’de geçtiği halde Kur’ân’a ait olmayan bir nitelik vardır?
 
a) Mecîd, Ruh, Kitap, b) Mübarek, Furkan, Zikr c) Mübîn, Kerîm, Azîm d) Azîz, Hakîm, Muhît 

18. “Alamet, nişan, ibret, emr -i acip, delil” anlamlarına gelen Kur’ân kavramı hangisidir?
 
a) Ayet b) Sure c) Mucize d) Burhan
 
19. Ayet sayısı itibariyle Kur’ân’ın en uzun ve en kısa sureleri hangilerid ir?
 
a) Al-i İmran, Kevser b) Bakara, İhlâs c) Al-i İmran, İhlâs d) Bakara, Kevser
 
20. En çok kabul gören ağırlıklı görüşe göre ve surelerdeki numaralandırılmış ayet sayısı itibariyle Kur’ân’daki ayet sayısı kaç tanedir?
 
a) 6666 b) 6616 c) 6316 d) 6236

 21. Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?
 
a) Bir koyun b) İki koyun c) Bir koyun ve değerinin yarısı kadar para d) Bir koyun ve altı aylık bir kuzu 

22. Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?

 a) Habis b) Hades c) Necis d) Habes
 
23. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?

 a) Kıyam b) Setr-i avret c) Rükû d) Kıraat
 
24. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?

 “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan sünnet namazlara …… sünnetler denir.” a) Regaib b) Zevaid c) Revatip d) Fevait
 
25. Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?

 
“Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı kazaya kalmamış olan kimseye sahib -i tertip denir. a) beş b) altı c) on d) on iki
 
26. Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
 
a) Vatan-ı asli b) Vatan-ı ikame c) Vatan-ı sükna d) Vatan-ı sefer 

27. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
 
a) Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır. b) Kaza namazları ile meşgul olmak nafile namaz ile meşgul olmaktan daha iyidir . c) Kaza namazları üç kerahet vaktinin dışında her zaman kılınabilir. d) Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar kaza namazı kılınabilir.
 
28. Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?

 a) Üç kişi b) On beş kişi c) Bir kişi d) İki kişi 

29. Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?

 a) Namaz b) Hac c) Abdest d) Sadaka 

30. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
 
a) Az miktarda tuz yemek b) Çok miktarda kil yemek c) Vitamin iğnesi yaptırmak d) Buruna ilaç çekmek
 
31. “İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.

 a) Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Malik d) İmam Ahmed b. Hanbel 

32. Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?

 
a) Âşûrâ b) Eyyam-ı bîd c) Reyyan d) Visal 

33. Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
 
a) Hastalık ve yolculuk b) Hamilelik ve emzikli olmak c) Yaşlılık ve şiddetli açlık-susuzluk d) Ağır hastalara bakıcılık yapmak

34. “Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde ka za ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?

 a) İmam Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) İmam Ebu Yusuf 

35. “Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucu n kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
 
a) İmam Ebu Hanife b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) İmam Ebu Yusuf
 
36. “Hac veya umre maksadıyla Mekke’ye gitmekte olan bir kimsenin mikat mahallini ihramlı olarak geçmesi……” cümlesindeki boş yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin konulması cümleyi doğru olarak tamamlar?

 
a) Farzdır b) Müstehaptır c) Sünnettir d) Vaciptir

 37. “İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından, âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa kanamanın durduğu süre içinde kadın temiz sayılır, gusledip ibadetlerini yapması gerekir” şeklinde ifade edilen görüş, aşağıda sıralanan mezheplerden hangisine aittir?
 
a) Mâlikî b) Şafiî c) Hanefi d) Hanbelî 

38. Şafii, Malikî ve Hanbelî mezheplerine göre ceza ödemelerinde muhayyerlik, aşağıda sıralanan hangi ihlaller için söz konusudur?

 a) Mikat mahallini ihramsız geçmek b) Cinsel ilişkide bulunmak ve koku sürünmek c) Giyim, koku sürünmek, tıraş olmak ve tırnak kesmek d) Giyim, koku sürünmek, tıraş olma k, cinsel ilişkide bulunmak ve tırnak kesmek
 
39. “Umre tavafının son üç şavtını veya daha azını abdestsiz olarak yapan kimse, abdestsiz yaptığı her şavt için bir sadaka verir” görüşü kime aittir?
 
a) Ebu Hanife b) Ebu Yusuf c) İmam Züfer d) İbn Nüceym

 40. “Bilmeyerek, yanılarak veya unutarak koku sürünmek, elbise giymek ve cinsel ilişkide bulunmak gibi yararlanma (istimta’) türünden olan yasakları ihlal eden kimse için ceza gerekmez” görüşü kimlere aittir?

 a) Şafiî ve Hanbelî b) Zahirî c) Mâlikî ve Zahirî d) Hanefî 

41. “İhramlı kişinin eşini şehvetle öpmesi, okşaması, sarılıp kucaklaması boşalma olmazsa ceza gerektirmez” görüşü hangi mezhebe aittir?

 a) Mâlikî b) Hanefî c) Hanbelî d) Hiçbiri 

42. İhrama girerken ileride karşılaşılacak hastalık, düşman veya para kaybetme gibi yola devamı engelleyecek bir durumun ortaya çıkması halinde, kurban kesmeksizin ihramdan çıkmayı şart koşmak, hangi mezhebe aittir?

 
a) Hanefî b) Malikî c) Hanbelî d) Zahirî
 
43. Ziyaret tavafını yapmadan memleketine dönen kimse, bu eksikliği gidermek için aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?

 
a) Bedene kesmelidir b) Dem kesmelidir c) Birine vekâlet vererek bu tavafı yaptırmalıdır d) Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavafı yapmalıdır 

44. Kurban Bayramının üçüncü günü Minâ’dan ayrılmaya ne denir?

 
a) Kudum-u evvel b) Tahallül-ü evvel c) Nefr-i evvel d) Tahallül-ü sânî

 45. “…… mezheplerine göre ömürde bi r defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
 
a) Şafiî ve Mâlikî b) Mâlikî ve Hanbelî c) Şafiî ve Hanbelî d) Hanefî ve Mâlikî
 
46. “Hanefî mezhebine göre; bir kimse kendisine haccetmek farz olduğu yıl hacca gitmek üzere yola çıkar da haccı tamamlamadan ölüm yatağına düşerse ölmeden önce vasiyette bulunması….” Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şıklardan hangisi doğru olarak tamamlar?
 
a) Farzdır b) Farz değildir c) Maddî gücü varsa farzdır d) Şarttır
 
47. Üzerine hac farz olduğu halde bu görevi îfa edemeden ölen bir kimsenin çocuğu babasının yerine vekaleten hac yapması halinde aşağıdaki hükümlerden hangisi doğru olur?
 
a) Ölen kimse vasiyette bulunmuşsa hac görevi yerine gelmiş olur. b) Hac görevi yerine gelmiş olur. c) Hac görevi yerine gelmiş olmaz. d) Hac yapması için yetecek miktarda para bırakmış ise hac görevi yerine gelmiş olur.

 48. “Bir kimsenin bedel olarak bir başkasının yerine hac yapabilmesi için kendi adına daha önce hac yapmış olması gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?

 a) Şafiî ve Hanbelî b) Hanefî c) Malikî d) Zahirî
 
49. “Eğer bir kimse hac yapmak üzere yola çıkmış, yolda ölmüş ve vasiyet etmiş ise vekâleten hac yapacak kişinin, ölenin memleketinden gönderilmesi gerekir” görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
 
a) Ebu Yusuf b) İmam Şafiî c) İmam Muhammed d) Ebu Hanife
 
50. “Nafile hacda vekâletin geçerli olabilmesi için vekilin kendi adına farz haccı yapmış olması gerekir” görüşü kime aittir?
 
a) İmam Şafiî b) Ebu Hanife c) İmam Malik d) İmameyn

 51. “İhramlı kimsenin evlenmesi veya evlendirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur” görüşü kime aittir?
 
a) İmam Şafiî b) İmam Malik c) İmam Ahmed b. Hanbel d) İmam Ebu Hanife ve İmameyn

52. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıya mubah değildir?

 
a) Kokusuz sabun kullanmak b) Tavşan avı yapmak c) Balık tutmak d) Kümes hayvanlarını kesmek
 
53. Aşağıdaki kelimelerden hangisi “Arafat vakfesine yetişememeyi” ifade eder?

 
a) İhsar b) Mevat c) Fevat d) Taksir
 
54. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hac ile ilgili değildir? 

a) Mizab b) Mikat c) Mis’ât d) Metaf
 
55. “Hac aylarından önce ihrama girilebilir” görüşü kime aittir?

 
a) İmam Şafiî b) İmam Ahmed ibn Hanbel c) Ebu Hanife ve İmameyn d) Davud ez-Zahirî
 
56. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
 
a) Manihaizm b) Hıristiyanlık c) Putperestlik d) Haniflik

 57. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir ?

 a) Amine binti Vehb b) Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe c) Halime binti Ebi Züeyb d) Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed

 58. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 a) Hz. Peygamber yirmi beş yaşında iken evlendi. b) Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi. c) İlk vahiy geldiğinde Hz. Peygamber kırk yaşında idi. d) Hz. Peygamber Kâbe hakemli ği yaptığında otuz beş yaşında idi
.
 59. Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?

 
a) Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm b) Zeynep, Fatıma ve Rukıye c) Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Kasım d) Rukiye, Kasım, Ümmü Gülsüm

 60. “Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?

 a) Birci Akabe görüşmesinden sonra 622 b) İkinci Akabe görüşmesinden sonra 622 c) Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622 d) Dördüncü Akabe görüşmesinden sonra 622

 61. Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır? 

a) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilhicce ayında b) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilkade ayında c) Mekke’de M. 621 tarihinde Zilh icce ayında d) Mekke’de M. 622 tarihinde Zilkade ayında

 62. Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
 
a) Cihad b) Seriye c) Gazve d) Kıta
  
63. Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
 
a) Abdullah b. Zeyd b) Abdullah ibn Ümmi Mektum c) Abdullah b. Zübeyr d) Abullah b. Ziyad
 
64. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Nadîroğulları b) Kaynukaoğulları c) Kureyzaoğulları d) Evs Kabilesi

 65. H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?

 
a) İranlılara karşı b)Yahudilere karşı c) Bizanslılara karşı d) Müşriklere karşı 

66. Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Doğruluk b) Vefa c) Cömertlik d) Hüsn-ü zan
 
67. Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Nifak b) Haset c) Kin d) Dedikodu

 68. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade etmektedir?

 
a) Vakar b) Barış c) Şükür d) Emanet
 
69. Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?

 a) Hırs b) Haset c) Nifak d) Husumet

 70. Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?

 
a) Savaş b) barış c) Fesat d) Zulüm 

71. “Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde … yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İstanbul, 1979 b) Mekke, 1984 c) Amman, 1987 d) Kahire, 1994 

72. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?

 
a) Maliye Bakanlığı b) Sağlık Bakanlığı c) Adalet Bakanlığı d) İçişleri Bakanlığı

 73. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?
 
a) 1984 b) 1979 c) 1987 d) 1994
 
74. Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?

 
a) A grubu seyahat acentesi b) Döviz girdisi yüz bin doların üzerinde olan acente c) Uluslar arası IATA belgesi olan acente d) Hiç biri
 
75. Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini aşağıdakilerden hangisi yapar?

 
a) Diyanet İşleri Başkanı b) T. C. Cidde Din Hizmetleri Ataşesi c) Hac Dairesi Başkanı d) Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
 
76. Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?
 
a) 8 b) 9 c) 10 d) 11
 
77. Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
 
a) 7 yıl b) 5 yıl c) Ömür boyu d) Emeklilik yaşına kadar
 
78. Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
 
a) Van gölü - Eğirdir gölü - Beyşehir gölü b) Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü c) İznik gölü - Beyşehir gölü -Van gölü d) Van gölü - Eğirdir gölü - Akşehir gölü
 
79. Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?

 a) Sadrazam b) Vezir-i azam c) Kazasker d) Kâdî’l-kudat
 
80. Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?
 
a) 25 b) 24 c) 22 d) 23

 81. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri nasıl atanır ?

 
a) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının te klifi ve bakanlar kurulu kararı ile b) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi ve başbakanın imzası ile c) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan, başbakan ve cumhurbaşkanının imzası ile d) Seçilmiş ve tensip edilmiş üye adayları arasından Diyanet İşleri Başkanının teklifi, ilgili bakan ve başbakanın imzası ile
 
82. Milli mücadelenin çekirdeğini oluşturan, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine dönüşen ve Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk fiilî kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

 
a) Kuvay-ı Milliye b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Heyet-i Temsiliye
  
83. Trakya bölgesinde egemen olan başlıca doğal bitki örtüsü hangis idir?
 
a) Bozkır/Step b) İğne yapraklı ormanlar c) Yayvan yapraklı ormanlar d) Maki

 84. En önemli demir üretim merkezi hangi ilimiz veya ilçemizdedir?

 
a) Karabük ilindedir. b) Hatay ili İskenderun ilçesindedir. c) Sivas ili Divriği ilçesindedir. d) Konya ili Ereğli ilçesindedir.
 
85. Ülkemizde aşağıdakilerden hangisi sıcak rüzgârlar değildir?

 a) Yaz Poyrazı - Samyeli b) Keşişleme - Kıble c) Lodos - Samyeli d) Poyraz – Karayel
 
86. ھل یمكن ان نتصل بمكتب البعثة التركیة في المنطقة Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metnin doğru çevirisidir?
 
a) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna ulaşabilir miyiz? b) Bölgedeki Türk heyeti bürosuna telefon edebilir miyiz? c) Bölgedeki Türk Okuluna ulaşmamız mümkün müdür? d) Bölgedeki Türk Okuluna telefon edebilir miyiz?

 87. Aşağıdakilerden hangisi, “Burada hangi işlemleri yapacağız?” cümlesinin doğru çevirisidir?
 
a) ؟ سنكمل أیة إجرااٰت ھنا b) ؟ أیة إجرا اٰت سنكمل ھنا c) ؟ أیة إجر ا اٰت ھنا سنكمل d) ؟ سنكمل 
ھنا أیة إجر ا 

88 اٰإن النبي صلى الله علیھ وسلم وقت لأھل المدینة ذا الحلیفة ولأھل الشام الجحفة ولأھل نجد قرن المنازل ولأھل الیمن یلملم ھن لھن ولمن أتى علیھن من غیرھن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حیث أنشأ حتى أھل مكة من مكة Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisin doğru çevirisidir? 

a) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, Karnü’l - Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” b) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş ola nların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” c) “Peygamber (s.a.v) Medineliler için Zülhuleyfe’yi, Şamlılar için Cuhfe’yi, Necidliler için Karnü’l-Menâzil’i ve Yemenliler için Yelemlem’i mîkat olarak belirledi. Bu sayılan yerler, buralarda yaşayanlar ile buraların ye rlisi olmayıp da hac veya umre yapmak için gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” d) “Peygamber (s.a.v) Zülhuleyfe’yi Medinelilerin, Cuhfe’yi Şamlıların, K arnü’l- Menâzil’i Necidlilerin, Yelemlem’i de Yemenlilerin mikat yeri olarak kabul etti. Bu sayılan yerler, buralardan geçenler ile buraların yerlisi olmayıp da hac veya umreden gelmiş olanların mîkatıdır. Bu noktalar ile Mekke arasında bulunanlar ise bulundukları yerde -hatta Mekkeliler Mekke’de- ihrama girerler.” 

89. Aşağıdakilerden hangisi, “Bu adrese nasıl giderim?” cümlesinin doğru çevirisidir?
 
a) كیف اذھب الي ھذا العنوان b) كیف نذھب ھذا العنوان c) كیف نصل ھذا المحل d) كیف أغادر ھذا ال
90. نسیت بطاقة التطعیم في الحقیبة Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlenin doğru çevirisidir? a) Yemek kartımı çantamda unuttum. b) Aşı kartını çantamda unuttum. c) Aşı kartını çantada unuttum. d) Yemek kartımı çantada unuttum.
 
91. Aşağıdakilerden hangisi, “Bana alerji tedavisi için bir ilaç verir misin? ” cümlesinin doğru çevirisidir?

 a) أعطني دواء من فضلك ضد الحرقان b) أعطنا دواء من فضلك ضد الحساسیة c) أعطني دواء من فضلك ضد الح أعطني دواء من فضلك ضد الصداع 92. Aşağıdakilerden hangisi, “Hasta yoğun bakımdadır” cümlesinin doğru çevirisidir? a) المریض في قسم العنایة المركزیة b) المریض في قسم العیادة المركزة c) المریض في قسم الفحص المركزیة d) المریض في قسم العنایة المركزة   رئة . محشي . لحم مسلوق . شاحنة . بنّي
                                                                                                               93Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kelimelerin sırasıyla doğru çevirisidir? a) Akciğer, haşlama et, dolma, kamyon, kahverengi. b) Akciğer, kahverengi, kamyon, dolma, haşlama et. c) Akciğer, dolma, haşlama et, kamyon , kahverengi. d) Akciğer, dolma, haşlama et, otobüs, küçük oğul
.
 94. Aşağıdakilerden hangisi “Bu odanın anahtarını istiyorum” cümlesinin doğru çevirisidir?

 a) أرید مفتاح ھذه الشقة b) أرید مفاتیح ھذه الغرفة c) أرید مفتاح ھذه الغرفة d) أرید مكنسة ھذه الغرفة 95. Aşağıdakilerden hangisi “Odamızın kliması bozuktur, tamiri gerekiyor” cümlesinin doğru çevirisidir?
 a) مكیف غرفتنا عطلان یجب تصلیحھ b) مكیف شقتنا یتعطل یجب تشغیلھ c) مكیف غرفتنا خربان یجب تسكینھ d) 
مكیف شقتنا عطلان یلزم تسكینھ 96. Vatandaşlarla sosyal ilişkilerde aşağıdaki yöntemlerden hangisi ön sırayı almalıdır?
 
a) Makam ve mevki b) Saygı ve güler yüz c) Uzaklık ve yakınlık d) Zenginlik ve fakirlik
 
97. Öfke ve problemle gelen bir hacıya karşı nasıl bir tavır alınmalıdır?
 
a) Şikâyeti dinlenmeli ve yardımcı olunmalı b) Davranışına misliyle karşılık verilmeli c) Konu üst mercilere intikal ettirilmeli d) Bulunduğu yerden uzaklaştırılmalı
 
98. İki hacı arasındaki tartışmaya tanık olunduğunda öncelik sırasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmak daha uygun olur?

 a) Kutsal mekânlarda oldukları hatırlatılarak araları düzeltilmeli b) Her ikisi de ikaz edilerek bir daha tekrar etmemesi söylenmeli c) Burası tartışma yeri değildir şeklinde ikaz edilmeli d) Müdahale edilmemeli
 
99.Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
 a) Şiir ve edebiyat diliyle konuşma lı b) Şahsiyet yapmamaya dikkat etme li c) Muhatabı ikna etmek için örnekler vererek uzun uzun konuşma lı d) Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı
 
100. Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Örf ve adetlere uygun hareket etmeli b) Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli c) Herkes birbirine ikramda bulunmalı d) Kimsenin işine karışmamalı.


  CEVAP ANAHTARI 1. B 2. C 3. D 4. B 5. B 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. A 12. B 13. C 14. D 15. B 16. C 17. D 18. A 19. D 20. D 21. A 22. B 23. B 24. A 25. B 26. C 27. A 28. C 29. C 30. A 31. B 32. B 33. D 34. B 35. B 36. D 37. A 38. C 39. D 40. A 41. D 42. C 43. D 44. C 45. C 46. B 47. B 48. A 49. D 50. A 51. D 52. B 53. C 54. C 55. C 56. A 57. D 58. B 59. A 60. C 61. C 62. C 63. B 64. A 65. C 66. B 67. C 68. A 69. B 70. C 71. C 72. C 73. A 74. D 75. C 76. B 77. D 78. B 79. C 80. B 81. A 82. D 83. A 84. C 85. D 86. B 87. B 88. C 89. A 90. C 91. C 92. D 93. C 94. C 95. A 96. B 97. A 98. A 99. D 100. B

Dinî literatürde hadis, “Hz. Peygamber'in sözü, daha sonra da O'nun söz, fiil ve takrirleri” için kullanılmıştır. Hatta sahâbe ve tâbiûn söz ve fiillerine de -mevkûf ve maktu kayıtlarıyla da olsa- hadis denilmektedir. Bu manada hadis yerine haber kelimesini kullananlar, sahâbe ve tâbiûna ait söz ve fiiller için eser terimini tahsis edenler de bulunmaktadır.

En geniş çerçevesiyle hadis şöyle tarif edilebilir:

"Söz, fiil, takrîr, yaratılış veya huyla ilgili bir vasıf olarak Hz. Peygamber'e (veya sahâbe ve tâbiûna) izafe edilen her şeydir."

Sünnet kelimesi ise sözlükte “yol ve gidişat” demektir. Başlangıçta sünnet "Hz. Peygamber'in fiili" anlamında, hadis de "Hz. Peygamber'in sözü" anlamında kullanılmışsa da, sonraları sünnet Hz. Peygamber'in sözle veya fiille, açıktan, gördüğü ya da duyduğu olayları susarak onaylamak suretiyle zımnen yaptığı açıklamaların tamamını anlatan bir terim olmuştur. Bu usûlcülere göre bir sünnet tarifidir. Hadisçiler ise hadis ile sünneti eş anlamı olarak kullanırlar.

HADİSİN YAPISI:
Hadis birbirinden oldukça farklı iki ana kısımdan meydana gelir: Sened ve metin.

Sened, “biri diğerinden almak ve nakletmek şartıyla hadisi rivayet eden kişilerin –Rasûlullah'a kadar- sıralandığı kısım”dır. Bir anlamda bu kısım, râvilerin isim zinciridir. Sened denilen “râviler zincirini zikretmeye” ise isnad denir. Fakat artık sened ve isnad birbirinin yerine kullanılmaktadır. Senede tarîk ve vech de denir.

Metin ise, “hadisin asıl kısmı, senedin kendisinde son bulduğu sözlü kısım”dır.HADİS ÇEŞİTLERİ
I. Kabul veya red açısından

-Makbul
-Merdud

Kabul veya red açısından hadisler makbul ve merdud olmak üzere iki kısma ayrılırlar.

Makbul hadis râvisinin doğruluğu kabul edilen ve kendisiyle amel edilmesi gereken hadistir.

Merdud hadis ise râvisinin doğruluğu kabul edilmeyen ve kendisiyle amel etmek gerekmeyen hadistir.

Amel edilip edilmemesi konusunda karar verilemeyen hadisler de merduddur.

II. Râvi sayısı açısından

-Mütevatir
-Âhâd
-Meşhûr


Râvi sayısı açısından hadisler mütevâtir ve âhâd olmak üzere iki kısma ayrılırlar, meşhûr hadisler de âhâd içinde mütalâa edilir.

Mütevatir hadis aklın yalan üzerinde birleşmelerini âdeten mümkün görmediği râvîler topluluğunun her nesilde kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettiği, işitme veya görmeye dayanan hadistir. Bu nitelikleriyle kesin bilgi ifade ederler ve tenkit dışıdırlar.

Mütevâtir hadisler bütün rivayetlerinde aynı lazfılara sahipse "lafzen mütevâtir" şeklinde adlandırılır. Bu tür hadislerin yok denecek kadar az olduğu kabul edilmektedir.

Eğer aralarında ortak bir nokta bulunan değişik hükümlerin, tevâtür şartlarını taşıyan râviler tarafından nakledilmesiyle ortaya çıkan ortak manaya ise "manen mütevâtir" denir. Bu tür mütevâtir haberlerin adedi çoktur.

Âhâd hadis ise mütevâtirin şartlarını taşımayan hadistir. Böyle olunca da hadislerin büyük bir çoğunluğu tevâtür şartlarını taşımayan âhâd hadislerdir. Hadis kitaplarımızdaki hadislerin hemen hemen hepsi bu anlamda âhâd hadislerdir.

Bir de başlangıçta âhâd hadis özelliği taşırken, daha sonraki nesillerde (tâbiîn veya etbâu'-tâbiîn) tevatür derecesine ulaşan hadisler vardır. Bu hadislere "meşhur hadisler" denir. Bu hadisleri her nesilde en az iki râvi nakletmelidir.

III. Senedin müntehası (hadisin söyleyeni) açısından

-Kudsî
-Merfû
-Mevkûf
-Maktu


Hadis metninin kendisine atfedildiği zât yani senedin müntehası farklı olabilir. Buna göre de hadisler başka başka isimlerle anılırlar. Hadis Allah Teâlâ'ya izafe edilmişse kudsî, Hz. Peygamber'e izafe edilmişse merfu, sahâbîye izafe edilmişse mevkuf, bir tâbiî veya daha sonraki nesilden birine izafe edilmişse maktu adını alır.

Âyet olmamak kaydıyla Hz. Peygamber'in "Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur" diyerek Allah Teâlâ'ya nisbet ve izafe ettiği hadislere kudsî hadisler veya İlâhî, Rabbânî hadisler denir. Bu hadislerin konuları genellikle Allah'ın sıfatları ile ilgilidir.

Merfû hadisler ise söz, fiil, takrir veya ahlâkî vasıflar olarak senedi muttasıl veya munkatı olsun açıkça veya dolaylı bir şekilde Hz. Peygamber'e izafe edilen hadistir. Eğer hadis açık bir şekilde Hz. Peygamber'e izafe ediliyorsa bu hadis "sarâhaten merfu" şeklinde adlandırılır. Herhangi bir sahâbînin geçmiş peygamberler veya gelecekte cereyan edecek olaylar ya da işlenmesi halinde işleyene sevab veya azab gerekecek konular gibi şahsî görüş ve kanata dayanması mümkün olmayan mevzulara dair verdiği haberlere "hükmen merfu" denir.

Mevkûf hadisler ise sahâbîlerin söz, fiil ve takrirlerine dair –muttasıl veya munkatı- haberlere mevkûf denir. Sened sahâbîde kalır, Hz. Peygamber'e ulaşmaz.

Tâbiîye izafe olunan söz, fiil veya takrirlere ise "maktu hadis" denmektedir. Etbâü't-tâbiîn de tâbiîler gibi kabul edilmektedir.


IV. Sıhhat ve hüküm açısından

-Sahîh
-Hasen
-Zayıf
a.Seneddeki inkıta nedeniyle zayıf kabul edilen hadisler

b.Ravide cerhi gerektiren bir hal nedeniyle zayıf kabul edilen hadisler
Sıhhat veya hüküm açısından hadisler daha doğru deyimle, âhâd hadisler üç kısma ayrılmaktadır: sahih, hasen, zayıf.

Adâlet ve zabt sahibi râvilerin muttasıl bir senedle rivayet ettikleri şazz ve muallel olmayan hadise sahîh denir. Eğer sahih hadis bu şartların tümüne en üst seviyede sahipse ona "sahîh li zâtihî" denir. Mutlak olarak sahîh denilince "sahîh li zâtihî" anlaşılır.

Sıhhat şartlarını en üst seviyede taşımamasına rağmen, kendisini sıhhat derecesine çıkaracak başka bir rivayet (âdıd) bulunan hadislere "sahîh li gayrihî" denir.

Hadisçiler sahîh hadisleri kendi arasında yedi dereceye ayırmışlardır:

a. Buhârî ve Müslim'in ortaklaşa kitaplarına aldıkları rivayetler. Bunlara "müttefakun aleyh" de denir. M. Fuad Abdülbâkî'nin el-Lu'lu'u ve'l-mercân adlı eserinde bu nitelikte hadis sayısı 1906'dır.

b. Buhârî'nin yalnız başına rivayet ettiği hadisler

c. Müslim'in yalnız başına rivayet ettiği hadisler

d. Kitaplarına almamış olsalar da, Buhârî ve Müslim'in şartlarına uygun hadisler

e. Yalnızca Buhârî'nin şartlarına uygun olanlar

f. Sadece Müslim'in şartlarına uygun olanlar

g. Buhârî ve Müslim dışındaki hadis mütehassıslarının sahîh dedikleri hadisler

Sıhhat açısından ikinci gruptaki hadisler hasen hadislerdir. Bunlar zabtı gevşek olan râvilerin muttasıl senedle rivayet ettikleri şazz ve muallel olmayan hadisdir. Bu hadis hasen li zâtihî olarak da adlandırılır ve lafzı benzer başka bir hadis tarafından takviye edilirse sahîh li gayrihî seviyesine çıkar.

Yalancılıkla itham edilmemiş ve çok hata yapacak kadar dalgın olmayan ve fakat ehliyeti açıkça anlaşılmayan (mestûr) bir râvisi bulunan hadis lafız veya mana yönünden başka rivayetlerle desteklenirse bu hasen li gayrihî adını alır.

Yukarıda tarif edilen sahîh ve hasen hadisin şartlarını taşımayan hadisler "zayıf"tır. Hadiste zayıflık genelde iki sebepten kaynaklanır: 1) Senedde inkıta (kopukluk) bulunması 2) Râvide cerhi gerektiren bir hâlin bulunması

İnkıta senedden en azından bir râvinin düşmesi demektir. Böyle bir inkıta varsa seneddeki bütün şahıslar sika (güvenilir) olsalar bile sırf bu inkita metnin reddini gerektirir. İnkıta yüzünden zayıf kabul edilen hadisler muallak, mürsel, mudal, munkatı, müdellesdir.

Mürsel, tâbiînin sahâbîyi atlayarak Hz. Peygamber'e izafe ettiği hadistir.

Munkatı hadis, senedi muttasıl olmayan hadistir. Senedin herhangi bir yerinden bir râvinin düşürülmesi veya senedin farklı yerlerinden peş peşe olmamak şartıyla birden fazla râvinin düşürülmesi halinde de hadis munkatı adını alır.

Mudal hadis, senedinin herhangi bir yerinden peş peşe iki veya daha çok râvinin düştüğü hadistir. Bu tür hadisleri munkatı hadislerden daha zayıftır.

Muallak hadis, senedinin baş tarafından bir veya birkaç râvi ya da müntehâsına kadar senedin bütünüyle hazf olunduğu hadistir. Son zamanlarda bilhassa halk için yazılan hadis kitaplarında sadece sahâbî râvisi zikredilerek yapılan rivayetler hep muallaktır. Ancak bunların asıl kaynaklarda senetleri muttasıl olarak yer almış olduğundan sıhhatlerinden bir şey kaybetmezler.

Tedlis, senede dâhil bir râvinin ismini atlayarak orada böyle biri yokmuş izlenimi verecek şekilde senedi sevk etmek demektir. Tedlis ile rivayet edilen hadise de müdelles denir. Tedlis üç çeşittir:

İsnad tedlisi: Râvinin görüşmediği veya görüştüğü halde hadis almadığı çağdaşı bir kişiden işitmiş gibi "kâle fülân" veya "an fülân" diyerek hadisi rivayet etmesidir.

Şuyuh tedlisi: Râvinin hocasını bilinmeyen bir isim, sıfat veya künye ile zikretmesidir.

Tesviye tedlisi: Sika râviler arasındaki zayıf bir râviyi atlayarak hep sikalardan gelmiş intibaını verecek şekilde hadisin rivayet edilmesidir.

Râvide cerhi gerektiren bir halin olması nedeniyle zayıf olan hadisler ise mevzu, metrûk, münker, muallel, müdrec, maklûb, muzdarib, şâz, musahhaf, muharref şeklinde on çeşittir.

Mevzu, Hz. Peygamber adına yalan uydurmak ile cerh edilmiş râvinin rivayetidir.

Metrûk, yalancılıkla itham edilmiş bir râvinin rivayetinde yalnız kaldığı hadise metrûk veya matrûh denir. Metrûk hiçbir sikanın rivayetine muhalif olmaksızın kizb, kesret-i galat, fısk ve gaflet gibi cerh noktalarından biri ile itham edilen râvini yalnız başına rivayet ettiği hadis diye de tarif edilmektedir.

Münker hadisin tarifi için farklı görüşler ileri sürülmüştür, belli başlı iki anlayış bulunmaktadır:

a. Zayıf bir râvinin sika râviye muhâlif olarak rivayet ettiği hadistir.

b. Sika olsun olmasın râvisi tek kalan hadistir.

Muallel hadis, görünürde sahîh olmakla birlikte bu sıhhati yok edebilecek gizli bir illet taşıyan hadislere muallel veya malûl denir. Hadisin illetini bulan muhaddise muallil denir.

Müderec, hadisten olmayan bir kelâmın hadise bitişik olarak zikredilmesine idrac, böyle bir uygulamaya uğramış hadise de müdrec denir. Bu, Resûlullah'ın sözüne herhangi bir râvinin sözünün karışması demektir. İdrac senedde veya metinde olabilir.

Maklûb, seneddeki râvi isimlerini ya da metindeki bazı kelimeleri takdim-tehirle rivayet etmekle gerçekleşir.

Muzdarib, birden çok rivayeti bulunduğu halde rivayetlerinin birini diğerine tercih edecek sebep bulunamayan hadislere muzdarib denir. Izdırab çoğunlukla isnada bazen de metinde olur.

Şâz, makbul bir râvinin kendisinden daha makbul olan râviye muhalif rivayetidir. Daha makbul olan râvinin rivayetine ise mahfuz denir. Şâzlık senedde de metinde de olabilir.

Musahhaf, kelimesi nokta değişikliğine uğramış hadistir. Bu tür hatalar bilhassa yazılı vesikalar istinsah edilirken daha çok görülür.

Muharref, kelimesi hareke değişikliğine uğramış hadise muharref denir.

V. Teâruz açısından

-Muhkem
-MuhtelifMakbul hadisler (sahîh ve hasen hadisler) tearûz açısından sınırlandırmaya tâbi tutulduğunda muhkem ve muhtelif olmak üzere iki kısma ayrılır.

Muhkem, muârazadan sâlim olan makbul haberdir.

Muhtelif ise makbul bir hadisin çeliştiği makbul hadistir. Şayet muarız olan hadis makbul olmazsa muâraza yok demektir.

Muhtelif hadis muârazadan zorlanmaksızın kurtarılabilirse bir başka ifade ile iki hadisin arası cem ve telif edilebilirse aralarında teâruz olmadığı anlaşılır ve her ikisi de muhkem olmuş olurlar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
FİKRİNİ SÖYLE
 
BELEDİYEMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU HİZMETLERDEN MEMNUNMUSUNUZ?
Son Durum
KARAPİNAR50.TR.GG ....MUSTAFA USLU
Reklam
 
GÜNÜN HADİSİ
 
 
 
Diyanet Meali
Elmalılı Y. M.
Yaşar Nuri M.
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
myspace backgrounds
Myspace Backgrounds
***
...SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...MUSTAFA USLU